Loading...

22 mars 2014

Thơ trong Khúc Tri Âm ngày 22, tháng 3 năm 2014March 22, 2014 (plus selection)

[12:33] <Thubuon> ... saigon` buo^?i sa'ng tha^.t ye^n lanh` .................. na('ng nhe` nhe. toa? ne^`n tro*`i xanh ....................... tie^'ng chim ru? ba.n ke^u khe khe? ................. long` to^i thanh tha?n .. tho* buo^ng manh` ....... !

[12:34] <Thubuon> ... anh' sang' trong lanh` cu?a so*'m mai ..................... binh` ye^n sau mo^.t gia^'c ngu? da`i ....................... to^i tha^'y coi~ long` e^m di.u qua' .................... mo^.t dde^m ta^m to^'i dda~ ta`n phai ........ !

[12:34] <Thubuon> ... bai` tho* buo^?i sang' xin ta(.ng nhau .............. du*o*'i anh' binh` minh khoe sa('c mau` .............. na('ng ho^`ng nhe` nhe. co*n gio' thoa?ng ...................... co' nhu*~ng chu' chim ddang bay cao ........ !

[12:35] <Thubuon> ... buo^?i sa'ng no*i dda^y to^i mo^.t minh` .................. thu*'c da^.y tha^.t so*'m nga('m binh` minh ....................... la('ng nghe chiu chi't chim go.i ba.n ..................... ho^`n tha^'y la^ng la^ng vui vo*'i minh` .......... !

[15:07] <duongxua> Co' tinh` nao` trong gio.t ca` phe^ __ DDo.ng mai~ tre^n mo^i mo^.t ngu*o*i` con gai' __ Khi em ddo.c tho* anh la` phai? __ Nho*' chut' ve^`Sai` Gon` cho*.t na(ng' cho*.t mu*a

[15:12] <duongxua> Nho*' mo^.t con ddu*o*ng`quen bie^t' dda~ xu*a __ Tra(m na(m chiêc' la' ro*i con` chu*a to*i' dda^t' __ Em o*i ca` phe^ dda(ng' la` ddie^u` ra^t' tha^.t __ Nhu* chuye^.n tinh` cha(ng? bao gio*` ngo.t li.m tre^n mo^I

[15:15] <duongxua> Ne^u' sang' nay em cam~ tha^y' vui __ Hay~ uo^ng' ca` phe^ dum` anh , the^m chut' ddu*o*ng`cho ngo.t __ Vi` cuo^.c so^ng' con` co' nhie^u` ga~ ngo^c' __ Cu*' u*o*c' mo* minh` se~ hoa' gio.t mau` na^u

[15:18] <duongxua> Ca` phe^ na^u hay ma(t' em na^u ? __ Co' ai noi' vo*i' em trong tho*i` con gai' ? __ Ra(ng` em ra^t' ddang' ye^u , va` toc' em nhu* dong` suo^i' chay? __ Bai` tho* anh cha(ng? cha^m' du*t' ddu*o*.c bao gio*`

[15:23] <duongxua> Va` nhu* mo.i ddie^u` trong mo^.t gia^c' mo* __ Anh va` em ddi be^n nhau trong mua` Thu ru.ng la' __ Minh` co' ho^n nhau hay nhin` nhau xa la. __ Vo*` vo^ tinh`ddanh' ma^t' ...co^c' ca` phe^

[15:40] <MHD> Em nho*´ la(m´ saigon cho*t.mu*a cho*t. na(ng´...................Ly caffe....nho? tu*ng`  giot. dda(ng´ giot. tho*m.......Quan´ The^m` xu*a tu*ng` nu. cho*m´ tu*ng` nu. ddo*m........DDoc. tho* anh  cho*t. va^n´ vuo*ng bao nie^m` nho*´

[16:10] <MHD> Thu ve^` rai~ lo^i´ dduo*ng` xua...........La´ vàng chen da^u´ trong mu*a no^i? buo^n`..........Giot. ve^` no^i? nho*´vu*a` buo^ng.............Giot. vuo*ng tre^n ma´ dda~ kho^ ho^m nao`

[20:42] <HPT> Ruo^`i va^?n la` Ruo^`i chi? va^.y tho^i... Ma` sao Ti'm ma~i ddi ti`m Ruo^`i... Dzo^  room Ti'm nghe Ruo^`i cu*' nga'yyyyyy...Thuo*ng  la('m Ruo^`i o*iiiiiii Ti'm cu*' ngo^`i.....ha`ha`ha`

[20:43] <yv> 1/2 nga`y ca^`n cu` the^m nho.c lao....to^i' ve^` bu`n ngay' gio*` la`m sao....du` thu*o*ng cho la('m ta('m cu~ng nho*'....ra'ng nhe' ti'm o*i....ddo*i. kie^'p sau...

[20:42] <HPT> Ruo^`i va^?n la` Ruo^`i chi? va^.y tho^i... Ma` sao Ti'm ma~i ddi ti`m Ruo^`i... Dzo^  room Ti'm nghe Ruo^`i cu*' nga'yyyyyy...Thuo*ng  la('m Ruo^`i o*iiiiiii Ti'm cu*' ngo^`i.....ha`ha`ha`

 [20:43] <yv> 1/2 nga`y ca^`n cu` the^m nho.c lao....to^i' ve^` bu`n ngay' gio*` la`m sao....du` thu*o*ng cho la('m ta('m cu~ng nho*'....ra'ng nhe' ti'm o*i....ddo*i. kie^'p sau...

[20:47] <yv> Em cho*.t nho*' mua` thu sa('p ddi qua...tu*`ng chie^'c la' vu*a` lia` xa ca`nh co^i....ddo^ng se? dde^'n be^n em ngay` the^m to^i'...tro*i` phu*o*ng nam co' thay ddo^i? gi` kho^ng...

[20:48] <yv> nhi`n la' thu buo^`n mang ma't no*i lo`ng...nho*' ky? nie^.m dda? theo do`ng dy? va~ng...bao mua` qua ta buo^`n theo na(m tha'ng...luy. vi` ti`nh the^m cha'n na?n ta^m linh...

[20:51] <yv> ma^y la~ng dda?ng ma^y nhu* dda~ vo^ ti`nh...ve? bu*'c tranh vo^ hi`nh no*i tro*i` ro^.ng...hu*o*'ng ma('t tro^ng ti`m ai kho^ng hi`nh bo'ng..xa tha^.t xa tra^`m bo^?ng khu'c va^n tie^u...

[20:55] <yv> ho*n mu*o*i` na(m tim lo`ng co`n a^'p iu...hi`nh bo'ng cu~ mo^.t chie^`u xu*a tan ta't...mo^.t la^`u ddai` so*'m vo^i. va`ng ddo^? na't...cha.nh thu*o*ng buo^`n...ca'nh ha.c so*'m lia` ddo^i...

[20:56] <yv> em cu*' ngo*? nga`y tha'ng se? buo^ng tro^i...ca^u ddi.nh me^.nh xa ro^i` bao ky' u*'c...nhu*ng tho*i` gian co`n ngo*? nga`n hu* thu*.c...que^n ddu*o*.c gi` no*i ti`m thu*'c tim ghi...

[20:59] <yv> tra(ng soi go^i' le? dde^m na`y...thu* pho`ng va('ng tie^'ng cha^n ai ti`m ve^`...va`ng son mo^.t thuo*? ddam me^....gio*` nhi`n dy? va~ng nao? ne^` tim ddau...

[21:00] <MHD> Hoa nhu* guo*ng giu*a~ ma(t. troi`.................em oi khe? cham. ba^t. lo*i` yeu thuong ............phai? hong HPT

[21:00] <yv> co^' cho^n vui` la^'p chie^m bao...a?nh xu*a ti`nh cu~ nha.t ma`u tho*i` gian...ta`n ro^i` mo^.t kie^'p ho^`ng nhan...ba.c pha^`n duye^n kie^'p lo*? la`ng ddo*i` nhau..

[21:02] <yv> do`ng ddo*i` nhu* nu*o*'c cuo^.n mau...mo*i' thu tro*i` dda? chuye^?n mau` sang ddo^ng...ro^i` dda^y tuye^'t tra('ng tu*`ng bo^ng...ro*i tre^n to'c ru? be^`nh bo^`ng vai em...

[21:03] <yv> a^?n ti`nh nhu* dda~ tha^n quen...da^'u xu*a the^`m cu~ co' hoen o^' sa^`u....ti`nh gio*` co`n lai. gi` dda^u...ddo^i ca^u tho* vu.n na't nha`u ho^`n ddo*n...

[21:05] <yv> tho^i dda`nh va^.y cho*' ho*`n tra'ch nu*a?....ddo*i` kho^ng may ddie^?m tu*a. cha(?ng co`n...xu*a em gi`n ne't mo^i son...nay em giu*? lai. moi? mo`n tha'ng na(m...

[21:07] <yv> co' nhu*~ng la^`n ve^` tha(m cho^'n cu~...hi`nh a?nh xu*a a^'p u? trong tim...mo^` pha^`n anh va^?n im li`m...cha^'p tay van vai' bie^'t ti`m anh dda^u...

[21:08] <yv> anh ddi ro^i` no*i sa^u lo`ng dda^'t....bo? sao lu*ng cha^'t nga^'t ddau thu*o*ng..mo^i? thu nhi`n la' ddoa.n tru*o*`ng...lia` xa ca.nh co^i...nhu* thu*o*ng kho'c ti`nh...

[21:09] <yv> dda^y ngo.n ne^'n lung linh em tha^'p...nguye^.n ho^`n anh vui kha^'p ddo' dda^y......thie^n dda`n vui ca?nh bo^`ng ma^y...ddu*`ng lu*u luye^'n nu*a? coi? dda^`y tra^`n gian...

[21:15] <yv> quen nhau du*o*i' mai' ho.c ddu*o*`ng...ho^`n nhie^n kho^ng mo^t. chu't vu*o*ng va^'n lo`ng...me^'n nhau qua nhu*~ng tho* do`ng...tu*`ng ca^u go*i. y' ti`nh no^`ng duye^n trao...
 
[21:15] <yv> he.n anh dde^'n mua` thu sau...chung vai sa'nh bu*o*'c cu`ng nhau vui ddo*i`...u*o*'c nguye^`n duye^n no*. cha(?ng ro*i`...mai nho*` cha me. da.m lo*i` hoi? xin...

[21:16] <yv> 3 na(m chung cuo^.c dda(ng tri`nh...mai' tru*o*`ng chung lo^i' tho* ti`nh bu't ghi...to? lo`ng anh dda~ lo*? si...tim em cu~ng dda~ so*'m ghi bo'ng cha`ng

[21:18] <yv> va` ro^i` nga`y a^'y vinh quang...huy chu*o*ng anh ga('n ba?ng va`ng te^n ghi...he.n ho` nga`y dde.p vu qui...be^n em anh se? na('m ghi` tay thon...

[21:20] <yv> em ddo*i. nga`y a^'y moi? mo`n....tin tu*` nam dde^'n cha(?ng co`n ti`nh chung...nan ni ca(n be^.nh ha`nh hun...dda~ thie^u ta`n luy. ca.n cu`ng tim ddau...

[21:22] <yv> cha(?ng co`n gi` nu*a? dde^? trao...ngoai` va`nh kha(n tra('ng mo^t. mau` tang thu*o*ng...tie^~n anh ba(`ng nhu*~ng ne'n hu*o*ng...em le^ bu*o*'c cha^.m ddoa.n tru*o*`ng tu*` dda^y...

[21:24] <yv> mo^. kia vui` xa'c tha^n ga^`y...vui` luo^n ky? nie^.m cua? nga`y da^'u ye^u...ti`nh dda^`u dang do*? tie^'c nhie^`u...trai' tim ru*o*'m mau' bo*i? chie^`u thu xu*a...

[21:30] <yv> ru*o*.u cha(?ng uo^'ng cuo^'n cuo^`ng say ti?nh...nhu*~ng ba na(m toan ti'nh huye^n sinh...cha(?ng bie^t' thu*o*ng xo't tha^n mi`nh...em buo^ng lo*i la? da'ng hi`nh xa'c xo*...

[21:31] <HPT> Ne^'u nga`y mai ta la`m nguo*`i xa la... Ddu*'ng be^n dduo*`ng khi bo'ng nga~ hoa`ng ho^n....Gio' mie^n man   nhe. tho'ang no^?i buo^`n,, Co^' nha^n o*i  ha~y du*`ng cha^n tro*?  la.i...

[21:31] <yv> Me. khuye^n con dai. kho*` no^ng no^i?..tro*i` vo^ ti`nh thay ddo^i? so^' duye^n...tho^i thi` con ra'ng nghe khuye^n...ti?nh ta^m tu nie^.m cho ye^n lo`ng sa^`u...

[21:36] <yv> tuo^i? 23 ba('t dda^`u so^'ng lai....ddem tri' ta^m dui` mai? bu't nghie^ng...bo? que^n ti`nh cu~ ngu~ ye^n...ti`m sang neo? sa'ng trao duye^n cu`ng ngu*o*i`....

[21:39] <Thubuon> ... trao duye^n la^`m lo*~ cho ngu*o*`i ................... gio*` em to^i ma^'t nu. cu*o*`i tha^`n tie^n .................... nhu*~ng na(m cay dda('ng  uu*  phie^`n ................ chuye^.n em vie^'t ca? mo^.t thie^n tinh` buo^`n ....... ! to: ruoi`

 [21:36] <Thubuon> ... vi o*i .. chie^n dzi.t xong chu*a ?? .............. ngo^`i dda^y ke^? chuye^.n ti`nh xu*a ddi na`o .................... mu*a ddang ro*i khe~ ri` ra`o ................... cu~ng kho^ng nhu* tie^'ng lao` xao` dzi.t chie^n .......... ! to: MHD

[21:40] <yv> kho^ng thu*o*ng va^~n goi. la` cho^`ng...chung cha(n kha'c mo^.ng nghe lo`ng the^m ddau...ti`m ve^` dy? va~ng na(m nao`...em buo^`n ru*ng ru*'c le^. trao` hoen mi...

[13:45] <Thubuon> ... sa'ng nay ba^.n ro^.n chuye^.n nha` .......... du` mu*a cu~ng pha?i cha.y ra ngoai` ddu*o*`ng ............. saigon gio*` va^~n mu*a tuo^n ............... ba^`u tro*`i dda^`y nhu*~ng no^~i buo^`n gio^'ng to^i ..... !

[22:38] <Minh-Hien> To^I  va^n l`a to^i ha`n si~ tho^i .......... mo^.ng mo* cho la('m , thi` cu~ng ro^i` ............. ti`nh dda? bay cao , ti`m danh vo.ng ........ dda^u co'  na`ng na`o   da'm ye^u to^iiiiiiii

[22:39] <Thubuon> ... ra'ng ngo^`i lam` mo^.t ba`i tho* .............. cho long` kho^ng tha^'y bo* vo* no*i na`y ................. vie^'t gi` ?? se~ vie^'t gi` dda^y ?? .............. hay la` ta.m vie^'t nhu*~ng nga`y ye^u thuong ......... !

[22:42] <Thubuon> ... ddan` o^ng thi` pha?i co' tie^`n ........... pha^.n ngheo` ngu*o*`i dde.p cha(?ng phie^`n lam` quen ............. kho^ng tie^`n .. so^' pha^.n tha^.t dden .............. cha? ai dzom` ngo' .. bon chen dde^'n ga^`n ........ !

[22:44] <Minh-Hien> va(ng va(?ng dda^u dda^y tie^'ng rao mo*i` .......... thi` ra  Thubuon ddang  ba'n xo^i ... ddi ngang NgoVang ro^i` ma^'t bie^.t .......... bu'n riu cha(?ng co' ,,, lo't lo`ng xo^iiiii

[22:45] <Minh-Hien> To^I  va^n l`a to^i ha`n si~ tho^i   .... YEU  thu*o*ng cho la('m , thi` cu~ng ro^i` ............. HUONG xu*a co`n ddo.ng trong tim ma~i ......CHIEU` nay  ddo^.c ha`nh , bu*o*'c le? loiiiiiiiiiii

[22:46] <Thubuon> ... pha?i chi ruo^`i da^.y .. dde^'n dda^y ngo^`i ................ thi` Minh-Hien se~ .. he^'t ddo*n co^i .................. tha ho^` hoa. tho* .. va` chit chat ................ cha('c la` que^n he^'t .. chuye^.n ghe.o to^i ......... !

[22:49] <Minh-Hien> Y Va^n gio*` nay` ddi ca`y ro^i``` ...... dda`nh ngo^i` go~ nhi.p chi? rie^ng ro^i ......... tri am va('ng bo'ng nguoi qua la.i ................ buo^`n lo`ng la.c ma^'t   va^`n tho* ro*iiii

[23:02] <Minh-Hien>   buo^'n ba'n ra sao co' kha' khong ........ hay la`  qua?y ga'nh , ma`  cha.y rong ......  nga`y thi`  mir_boo  buon vo*’I ba'n ..... dde^m ve^` tu. ta^.p dde^? ga^`y song```

[23:09] <Minh-Hien> a(n ba'nh trung thu  uo^'ng che'n tra` .....  nho*'  ho^i` co`n nho? o*? que^ cha ....... ddo^'t dde`n trung thu vui be` ba.n ......... ma^'y na(m xa xu*' , gio*` dda? gia``

[23:43] <Minh-Hien> co^ ba'n xo^i ghe' no*i NgoVang ....... o^ng  bu'n riu , cu~ng cha(?ng rao mo*i` ..... ddo'i lo`ng cha(?ng co' gi` xo*i .... Langnhin cuo^'i pho^' ma^y tro*i`  phu? gia(ngggg

Mời các bạn vào chatroom của khuctriam theo link sau đây:

http://mibbit.com/ ....sau đó tìm chữ launch App click vào (nằm ở phía dưới, có chữ sign up free)..... sẽ thấy  có 3 hàng chữ, hàng thứ 1 ghi:  welcom mibbit ...hàng thứ nhì có 1 khung ghi là connect chọn  lấy là IRCStorm....sau đó chọn nickname ...hàng kế bên có ghi là channel thì type như vầy #khuctriam  xong click vào chữ connect là được.